Sodiwe
Hoofdkantoor: 015 65 10 10
Mijn sodiweAanmelden

Maatregelen om tijdelijk meer personeel te laten werken Terug

(laatste aanpassing 25/04/2020 – 13u20)


Extra vrijwillige netto-overuren zonder overloontoeslag voor de kritieke sectoren.

Binnen de kritieke en vitale sectoren wordt tot 30 juni 2020 het aantal vrijwillige overuren opgetrokken van 120 naar 220 uren, waarvan je er als werkgever 120 voordelig kunt uitbetalen. Klik hier voor het Ministerieel besluit van 23/03/2020 waar deze kritieke sectoren zijn opgesomd. De vitale sectoren zijn de land-, tuin- en bosbouw. Voor alle vrijwillige overuren die gepresteerd worden in het tweede kwartaal is de werkgever vrijgesteld van overloon (50% of 100% op zon- en feestdagen) en van betaalde inhaalrust. Maximum 120 overuren, gepresteerd in het tweede kwartaal, zijn vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing.


Mogelijkheid tot cumul van loon en uitkeringen in de vitale sectoren (land-, tuin- en bosbouw)

Tijdelijk werklozen kunnen op een flexibele manier en zonder inkomensverlies te leiden tijdelijk werken in de tuin-, land- en bosbouwsector. De werknemer krijgt voor een volledige werkdag het normale loon voor de uitgeoefende functie en 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering. Ook werknemers in tijdskrediet of werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) die in deze vitale sectoren willen werken, kunnen 75% van hun uitkering behouden terwijl ze een loon ontvangen van de werkgever in de vitale sector.


Neutralisatie van de werkuren van studenten in het tweede kwartaal van 2020.

Bij tewerkstelling van een student kunt u onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van de betaling van gewone socialezekerheidsbijdragen. In dat geval is enkel een solidariteitsbijdrage van 8,14% verschuldigd (5,43% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student).

Een van de voorwaarden om deze gunstregeling inzake RSZ te genieten, is dat de student niet meer dan 475 uur gespreid over het kalenderjaar mag presteren.

De werkuren van studenten in het tweede kwartaal van 2020 worden geneutraliseerd zodat ze niet meetellen voor de berekening van het quotum van 475 uur per jaar. Op die manier kunnen studenten de beroepsbevolking versterken in kritieke sectoren zoals de detailhandel of de voedingssector. Voorlopig geldt dit nog voor alle sectoren.


Mogelijkheid van korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur.

Tijdens het tweede kwartaal van 2020 mogen er opeenvolgende contracten van bepaalde duur worden afgesloten in de kritische sectoren. Elk contract moet wel voor minstens 7 dagen worden afgesloten. Verder hoeven hiertoe geen bijzondere stappen te worden ondernomen, behalve dan het sluiten van een klassieke arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.


Versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk.

Er zal een versoepeling worden toegepast van de regeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk. Op die manier wordt het tijdelijk ter beschikking stellen van vaste werknemers van andere bedrijven aan werkgevers in “kritische” sectoren vergemakkelijkt. In concreto betekent dit dat ondernemingen met een tekort aan werk voor (een deel van) hun personeel hun medewerkers mogen ‘uitlenen’ aan een andere werkgever. De werknemers in kwestie moeten wel al voor 10 april 2020 bij de ‘normale’ werkgever in dienst zijn. Hiertoe dient een overeenkomst te worden getekend tussen de werknemer en de beide werkgevers. De werknemer dient minstens dezelfde loonvoordelen te hebben als de personen die dezelfde functie bij de ‘nieuwe’ werkgever uitoefenen. Voorts dient er geen speciale procedure te worden gevolgd.


Toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt

Asielzoekers krijgen toegang tot de arbeidsmarkt op voorwaarde dat zij hun aanvraag hebben ingediend bij het CGVS (Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen). Zij zullen de mogelijkheid hebben om te werken voor de duur van de procedure, met inbegrip van de duur van een eventueel beroep tegen de beslissing die is ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het doel is het gebrek aan arbeidskrachten, met name aan seizoensarbeiders, te compenseren. Deze maatregel is aangekondigd, maar nog niet in een wettelijk kader gegoten. Voorlopig kan hier dus nog geen gebruik van worden gemaakt.

Boekhouder of accountant? Ontdek onze aanpak hier

Nieuws

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Uw e-mail werd verstuurd

We hebben een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op via info@sodiwe.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd en contacteren u zo snel mogelijk.

Uw vraag werd verstuurd

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en contacteren u zo snel mogelijk.

Inschrijving geregistreerd

Wij hebben uw inschrijving voor onze nieuwsbrief genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Bericht verstuurd