Sodiwe
Hoofdkantoor: 015 65 10 10
Mijn sodiweAanmelden

Maatregelen om tijdelijk meer personeel te laten werken Terug

(laatste aanpassing 22/09/2020 – 11:30)

In deze rubriek worden de maatregelen opgesomd die de regering heeft genomen om tijdelijk meer personeel te laten werken. De meeste van deze maatregelen hebben enkel betrekking op het tweede kwartaal van 2020 en liepen dus af op 30 juni 2020.


Extra vrijwillige netto-overuren zonder overloontoeslag voor de kritieke sectoren.

De regering kent een bijkomend quotum toe van 120 vrijwillige overuren per werknemer met een maximum van 220 vrijwillige overuren in totaal over het tweede kwartaal 2020 in ondernemingen die tot kritieke sectoren behoren. Klik hier voor het Ministerieel besluit van 23/03/2020 waar deze kritieke sectoren zijn opgesomd.

Met andere woorden: als een werknemer zijn normaal quotum van 120 vrijwillige overuren reeds heeft uitgeput, dan kan hij een bijkomend quotum van 100 vrijwillige overuren bekomen (220 – 120 = 100).

De grens van 220 vrijwillige overuren is dus een maximumgrens voor het tweede kwartaal 2020. Als een werknemer bijvoorbeeld slechts 100 uur van zijn gewone quotum vrijwillige overuren opgebruikt en hij zijn bijkomend quotum van 120 vrijwillige overuren opgebruikt tijdens het tweede kwartaal 2020, dan wordt volgens het VBO de maximumgrens van 220 vrijwillige overuren in acht genomen. Tijdens de laatste twee kwartalen van 2020 kan hij dan het resterende saldo van zijn gewone quotum vrijwillige overuren (=20) opgebruiken. Als het quotum gewone vrijwillige overuren bij sector-cao werd verhoogd, kan het saldo eveneens tijdens de laatste kwartalen van 2020 worden opgebruikt.

Deze maatregel is voorlopig tijdelijk en enkel geldig voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020. Het bijkomende quotum moet dus tijdens deze periode worden gepresteerd.

Dit bijkomende quotum van maximum 120 vrijwillige overuren wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de interne grens.

De maximumgrenzen van 11 uur per dag en 50 uur per week moeten daarentegen altijd worden nageleefd. Dit systeem heeft dan ook geen nut in de ondernemingen waar de werknemers al tot 11 uur per dag en/of 50 uur per week werken op basis van een andere wettelijke afwijking.

Ten slotte is het nog altijd nodig een overeenkomst af te sluiten met elke werknemer die vrijwillig overuren presteert.

De uren die in het kader van dit bijkomende quotum van maximum 120 vrijwillige overuren worden gepresteerd, worden betaald aan 100 %, zonder overloon. Voor deze uren moet ook geen inhaalrust worden toegekend.

Het loon voor deze vrijwillige overuren is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. Het zou ook vrijgesteld zijn van sociale bijdragen. Het nettoloon van de werknemer stemt dus overeen met het brutoloon (dat eveneens overeenstemt met de loonkost voor de werkgever).

Het is dan ook aangeraden in de overeenkomst met de werknemer te bepalen dat het bijkomende quotum van vrijwillige overuren bij voorrang moet worden opgebruikt en dus vóór het gewone quotum van vrijwillige overuren waarvoor deze gunstige sociale en fiscale behandeling niet van toepassing is.Deze maatregel werd niet verlengd, dus liep af op 30 juni 2020.


Mogelijkheid tot cumul van loon en uitkeringen in de vitale sectoren (land-, tuin- en bosbouw)

Tijdelijk werklozen kunnen op een flexibele manier en zonder inkomensverlies te leiden tijdelijk werken in de tuin-, land- en bosbouwsector. De werknemer krijgt voor een volledige werkdag het normale loon voor de uitgeoefende functie en 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering. Ook werknemers in tijdskrediet of werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) die in deze vitale sectoren willen werken, kunnen 75% van hun uitkering behouden terwijl ze een loon ontvangen van de werkgever in de vitale sector.Deze maatregel werd verlengd tot 31 oktober 2020.


Neutralisatie van de werkuren van studenten in het tweede kwartaal van 2020.

Bij tewerkstelling van een student kunt u onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van de betaling van gewone socialezekerheidsbijdragen. In dat geval is enkel een solidariteitsbijdrage van 8,14% verschuldigd (5,43% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student).

Een van de voorwaarden om deze gunstregeling inzake RSZ te genieten, is dat de student niet meer dan 475 uur gespreid over het kalenderjaar mag presteren.

De werkuren van studenten in het tweede kwartaal van 2020 worden geneutraliseerd zodat ze niet meetellen voor de berekening van het quotum van 475 uur per jaar. Op die manier kunnen studenten de beroepsbevolking versterken in kritieke sectoren zoals de detailhandel of de voedingssector. Voorlopig geldt dit nog voor alle sectoren. De fiscus heeft bevestigd dat er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd is voor deze extra gepresteerde uren in het tweede kwartaal van 2020 die aan de solidariteitsbijdrage onderworpen zijn. Deze maatregel werd niet verlengd, dus liep af op 30 juni 2020.


Mogelijkheid van korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur.

Tijdens het tweede kwartaal van 2020 mogen er opeenvolgende contracten van bepaalde duur worden afgesloten in de kritische sectoren. Elk contract moet wel voor minstens 7 dagen worden afgesloten. Verder hoeven hiertoe geen bijzondere stappen te worden ondernomen, behalve dan het sluiten van een klassieke arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. Deze maatregel werd niet verlengd, dus liep af op 30 juni 2020.


Versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk.

Er zal een versoepeling worden toegepast van de regeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk. Op die manier wordt het tijdelijk ter beschikking stellen van vaste werknemers van andere bedrijven aan werkgevers in “kritische” sectoren vergemakkelijkt. In concreto betekent dit dat ondernemingen met een tekort aan werk voor (een deel van) hun personeel hun medewerkers mogen ‘uitlenen’ aan een andere werkgever. De werknemers in kwestie moeten wel al voor 10 april 2020 bij de ‘normale’ werkgever in dienst zijn. Hiertoe dient een overeenkomst te worden getekend tussen de werknemer en de beide werkgevers. De werknemer dient minstens dezelfde loonvoordelen te hebben als de personen die dezelfde functie bij de ‘nieuwe’ werkgever uitoefenen. Voorts dient er geen speciale procedure te worden gevolgd. Deze maatregel werd niet verlengd, dus liep af op 30 juni 2020.


Toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt

De wachttermijn van 4 maanden valt weg alvorens vluchtelingen en staatlozen mogen werken. Deze maatregel loopt tot 31 augustus en werd niet verlengd.

Boekhouder of accountant? Ontdek onze aanpak hier

Nieuws

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Uw e-mail werd verstuurd

We hebben een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op via info@sodiwe.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd en contacteren u zo snel mogelijk.

Uw vraag werd verstuurd

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en contacteren u zo snel mogelijk.

Inschrijving geregistreerd

Wij hebben uw inschrijving voor onze nieuwsbrief genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Bericht verstuurd