Sodiwe
Hoofdkantoor: 015 65 10 10
Mijn sodiweAanmelden

Nieuws Terug

(laatste aanpassing 8/01/2021 – 14:00)

In deze rubriek informeren we over nieuwe of op stapel staande maatregelen.

DE GLOBALISATIEPREMIE

Wanneer je onderneming in 2020 door de corona-crisis minstens 70% of 90% omzetverlies heeft geleden, dan komt jouw onderneming in aanmerking voor deze nieuwe steunmaatregel. De steunmaatregel geldt voor alle sectoren, waarbij het niet uitmaakt of je de voorbije maanden al gebruik hebt gemaakt van andere steunmaatregelen. De ontvangen premies kunnen echter wel verrekend worden met de steun die je kan krijgen in het kader van deze globalisatiepremie. Voorwaarden: de onderneming moet in de laatste 3 kwartalen van 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies geleden hebben. De premie omvat 10% van de omzet in diezelfde periode. De premie kan binnenkort aangevraagd worden via de website van VLAIO.

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT TELT MEE VOOR DE VAKANTIEDAGEN IN 2021

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona worden gelijkgesteld met effectieve dagen voor het recht op jaarlijkse vakantie voor de periode van 1 februari tot 31 december 2020. De gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid tot en met 31 augustus 2020 was al eerder wettelijk geregeld, maar nu is dus ook de verlenging van deze maatregel verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Wat betekent dit concreet voor uw werknemers?

Uw werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld zullen dankzij deze maatregel geen enkel nadeel ondervinden op het vlak van hun vakantierechten in 2021. De dagen die niet gepresteerd konden worden omwille van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zullen immers meegerekend worden om het recht op vakantie in 2021 te bepalen.

Financiële compensatie?

Als werkgever zal u wel een financiële compensatie genieten omdat u de kost van deze gelijkstelling over de periode van februari tot december 2020 zal moeten dragen.

Financiële compensatie?

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID VOOR OPVANG KINDEREN

Al sinds 1 oktober hebben uw werknemers recht op tijdelijke werkloosheid wegens corona wanneer de school, de crèche of het centrum voor opvang voor personen met een handicap door corona moet sluiten. Er is nu uitbreiding van dat recht naar alle situaties waarin het kind van uw werknemer niet naar de school, de crèche of het centrum kan, mits dit te wijten is aan een maatregel om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.

Er is nu een uitbreiding van dat recht naar alle situaties waarin een kind verhinderd is om naar de crèche, de school, de klas of het centrum voor opvang voor personen met een handicap te gaan. Uiteraard mits dit te wijten is aan een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Concreet

De werknemer heeft het recht om, zonder loonbehoud, van het werk afwezig te zijn. Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid maakt de werknemer aanspraak op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ten laste van de RVA en op de toeslag van 5,63 EUR per werkloosheidsdag. Wanneer de ouders samenwonen, kan slechts één ouder voor eenzelfde periode beroep gebruik maken van dit recht.

Uw werknemer dient wel onmiddellijk de werkgever te verwittigen en hem het nodige attest te bezorgen. Het kan gaan over:

Naast de school of instelling kan nu ook een arts of een bevoegde instantie (zoals het Centrum voor leerlingenbegeleiding) een attest of aanbeveling afleveren. Als werkgever dient u dit attest ter beschikking te houden van de RVA.

Deze maatregel loopt voorlopig tot 31 maart 2021.

QUARANTAINE VOOR WERKNEMERS DIE TERUGKEREN UIT HET BUITENLAND VANAF 31 DECEMBER 2020

Er gelden nieuwe, strengere maatregelen voor reizigers die uit een rode zone terugkeren.

Er zal nog een onderscheid gemaakt worden tussen zakenreizigers en mensen die uit vakantie terugkeren, maar deze regels moeten nog verder worden uitgewerkt.

Wat betekent dit nu concreet voor uw werknemers die terugkeren uit een rode zone?

Uitzonderingen

De maatregelen gelden voorlopig tot minstens 15 januari 2021.

GELDIGHEIDSDUUR CONSUMPTIECHEQUES

De geldigheidsduur van consumptiecheques is verlengd tot 31 december 2021.

VERSOEPELDE REGELS ROND GELEGENHEIDSARBEID IN DE LAND- EN TUINBOUW

In het kader van de corona-crisis, golden in 2020 een aantal bijzondere versoepelingsmaatregelen inzake gelegenheidsarbeid.

Voor 2021 gelden volgende maatregelen. Er komt een verdubbeling van het quotum seizoensarbeid, in concreto gaat het over:

Daarnaast wordt de 180-dagen regel versoepeld. Om van het voordelig regime te kunnen genieten, mag de gelegenheidsarbeider in de loop van de 180 voorafgaande dagen niet in een ander statuut hebben gewerkt in de land- of tuinbouwsector. Voor 2021 wordt deze 180-dagen regel beperkt tot het niveau van de eigen onderneming.

Voor de fruitteelt geldt dat zij, bovenop de 65 dagen, opnieuw 35 dagen extra kunnen aanvragen bij de voorzitter van het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf en bij het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf. Deze uitbreiding geldt wel maar voor maximaal 1/3 van de gelegenheidswerknemers binnen de onderneming. Bovendien moeten zij aan een aantal bijkomende voorwaarden voldoen. Wanneer de aanvraag aanvaard wordt, kan er dus door de verdubbeling, gebruik maken van 200 dagen gelegenheidswerk.

De maatregelen zijn van bepaalde duur. Ze gaan in op 1 januari 2021 en gelden tot 31 december 2021.

Boekhouder of accountant? Ontdek onze aanpak hier

Nieuws

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Uw e-mail werd verstuurd

We hebben een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op via info@sodiwe.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd en contacteren u zo snel mogelijk.

Uw vraag werd verstuurd

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en contacteren u zo snel mogelijk.

Inschrijving geregistreerd

Wij hebben uw inschrijving voor onze nieuwsbrief genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Bericht verstuurd