Sodiwe
Hoofdkantoor: 015 65 10 10
Mijn sodiweAanmelden

Nieuwe en te verwachte maatregelen Terug

(laatste aanpassing 06/07/2020 – 13:00)

In deze rubriek informeren we over beslissingen en maatregelen die genomen of hangende zijn, maar nog een concrete vertaalslag nodig hebben. Ze zijn met andere woorden nog niet in wetgeving vertaald. We houden dit overzicht zo actueel mogelijk.

Meldingsplicht voor de werkgever – tijdelijke werkloosheid overmacht - Corona

Op 3 juli is de reeds eerder aangekondigde meldingsplicht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Waarover gaat het?

Vanaf 13 juli bent u verplicht de werknemers die u op tijdelijk werkloosheid overmacht Corona wil stellen, hiervan op voorhand op de hoogte te brengen.   In deze kennisgeving dient u melding te maken van de arbeidsregeling die op de werknemer van toepassing zal zijn. (gedeeltelijke arbeid of volledige werkloosheid). U dient ook te melden op welke periode deze regeling van toepassing zal zijn.

Belangrijk: wanneer u als werkgever deze nieuwe voorwaarde inzake kennisgeving niet naleeft, dan bent u eraan gehouden de werknemer zijn normaal loon te betalen voor de periode die voorafgaat aan het vervullen van deze formaliteiten. Er worden geen expliciete vormvoorwaarden opgelegd. De kennisgeving dient wel duidelijk te zijn en voldoende op voorhand te gebeuren.

Tijdelijke werkloosheid corona

Verlenging tot 31/08

Mogelijks verlenging tot 31/12

Voor werkgevers uit de zwaarst getroffen sectoren zou er een verlenging van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht komen tot eind december. Op dit moment is nog niet duidelijk welke criteria zullen bepalen om welke werkgevers het zal gaan.

Tijdelijke werkloosheid na 1/09 als overgang tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar de normale procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Corona- ouderschapsverlof.

De periode waarin corona-ouderschapsverlof kan worden opgenomen, is verlengd tot en met 30 september.

Daarnaast wordt het corona-ouderschapsverlof uitgebreid voor alleenwonende ouders en voor ouders van kinderen met een beperking.

Op de website van de RVA vindt u meer informatie, zoals het infoblad en de baremabedragen.Klik hier voor de elektronische aanvraagprocedure. Let wel, de aanvragen voor een voltijds corona-ouderschapsverlof, alsook de aanvragen voor alleenwonende ouders met een kind ten laste, als de aanvragen voor ouders met een gehandicapt kind, zijn pas mogelijk vanaf 6 juli.

De Groep van 10 vraagt nog om een verlenging van het Corona-ouderschapsverlof tot 31 december, maar hieromtrent is nog geen beslissing genomen.

Arbeidsduurvermindering voor bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden.

Ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden kunnen de arbeidsduur verminderen in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten en om op die manier ontslagen te voorkomen. Dit is mogelijk via:

! De procedure om als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering erkend te worden is mogelijk zonder het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Op 1 juli zijn deze maatregelen verschenen in het Belgisch Staatsblad. Deze maatregelen treden in werking vanaf 1 juli.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing corona

Waarover gaat het? Het betreft een nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van Corona. Op die manier vermindert de loonkost van de werkgever. Bedrijven die in de periode half maart tot eind mei, minstens één onderbroken maand een beroep gedaan hebben op tijdelijke werkloosheid zouden hierop een beroep kunnen doen. De maatregel zou dus niet worden beperkt tot bedrijven uit bepaalde sectoren. Wel vernemen wij dat de maatregelen enkel zou gelden voor bedrijven met liquiditeitsproblemen.

Deze regeling is nog niet definitief. Hij moet nog ingediend, besproken en gestemd worden in het parlement. Deze maatregel moet dus nog een hele weg afleggen … Ook al zou de maatregel al betrekking hebben op de maand juni, tot zolang de maatregel niet definitief is, kunnen wij dit vanuit Sodiwe nog niet berekenen. Wij volgen dit op de voet op.

Tijdelijke opschorting loonoverdracht.

Tot 17 juni was het niet mogelijk om loonbeslag te leggen. Er is een voorstel om

Deze maatregel is nog in behandeling in het parlement.

Vanaf 19 juni (publicatiedatum Belgisch Staatsblad) wordt wel het bedrag van het voor beslag vatbare loon opgetrokken voor de maanden juni, juli en augustus.

De consumptiecheque

Volgende details zijn reeds bekend over de consumptiecheque, zijnde de cadeaucheque die de bedrijven kunnen toekennen aan hun werknemers met een maximum van 300 euro en die kan besteed worden in de horeca, cultuur- of sportsector.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste punten zoals ze momenteel gekend zijn:

Wanneer de voorwaarden gerespecteerd worden, zijn de cheques volledig fiscaal aftrekbaar voor de werkgever en onbelast voor de genieter. Ze kunnen toegekend worden aan alle categorieën van werknemers (arbeiders, bedienden, studenten, flexijobs) en eventueel ook aan de zelfstandige bedrijfsleiders zelf.

De toekenning is in principe collectief (wanneer de werkgever beslist om cheques te geven, is dit voor alle werknemers), maar de werkgever kan, zonder te discrimineren, zelf bepaalde objectieve categorieën (bijvoorbeeld enkel het kaderpersoneel) of bepaalde extra voorwaarden (bijvoorbeeld een minimumanciënniteit) voorzien.

Het Koninklijk Besluit dat de consumptiecheque formeel invoert, wordt eerstdaags verwacht. We houden u uiteraard verder op de hoogte.

Boekhouder of accountant? Ontdek onze aanpak hier

Nieuws

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Uw e-mail werd verstuurd

We hebben een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op via info@sodiwe.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd en contacteren u zo snel mogelijk.

Uw vraag werd verstuurd

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en contacteren u zo snel mogelijk.

Inschrijving geregistreerd

Wij hebben uw inschrijving voor onze nieuwsbrief genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Bericht verstuurd