Sodiwe
Hoofdkantoor: 015 65 10 10
Mijn sodiweAanmelden

HULPMAATREGELEN VOOR WERKGEVERS Terug

(laatste aanpassing 06/08/2020 – 13u49)

  1. Federale maatregelen inzake tewerkstelling
  2. RSZ-Bijdragen.
  3. Federale fiscale maatregelen
  4. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten
  5. Maatregelen vanuit de Vlaamse overheid
  6. Steunmaatregelen land- en tuinbouwsector

1. Federale maatregelen inzake tewerkstelling

Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Tijdelijke werkloosheid door overmacht (voor werknemers) wordt apart besproken in de rubriek tijdelijke werkloosheid. De maatregelen voor zelfstandigen (bedrijfsleiders) worden besproken in de rubriek ‘hulpmaatregelen voor zelfstandigen’.

Een tijdelijk moratorium op faillissementen van bedrijven (verlengd tot 17 juni).

Tijdens deze periode zal elke onderneming als schuldenaar, die in moeilijkheden verkeert als gevolg van covid-19, worden beschermd tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. Bovendien zullen de betalingstermijnen die opgenomen zijn in een reorganisatieplan, verlengd worden. Overeenkomsten gesloten vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit kunnen niet eenzijdig of gerechtelijk ontbonden worden. Het moratorium liep tot begin mei en wordt uitgebreid tot 17 juni.

Extra vrijwillige netto-overuren zonder overloontoeslag voor de kritieke sectoren.

Binnen de kritieke en vitale sectoren wordt tot 30 juni 2020 het aantal vrijwillige overuren opgetrokken van 120 naar 220 uren, waarvan je er als werkgever 120 voordelig kunt uitbetalen. Klik hier voor het Ministerieel besluit van 23/03/2020 waar deze kritieke sectoren zijn opgesomd. De vitale sectoren zijn de land-, tuin- en bosbouw. Voor alle vrijwillige overuren die gepresteerd worden in het tweede kwartaal is de werkgever vrijgesteld van overloon (50% of 100% op zon- en feestdagen) en van betaalde inhaalrust. Maximum 120 overuren, gepresteerd in het tweede kwartaal, zijn vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Mogelijkheid tot cumul van loon en uitkeringen in de vitale sectoren (land-, tuin- en bosbouw)

Tijdelijk werklozen kunnen op een flexibele manier en zonder inkomensverlies te leiden tijdelijk werken in de tuin-, land- en bosbouwsector. De werknemer krijgt voor een volledige werkdag het normale loon voor de uitgeoefende functie en 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering. Ook werknemers in tijdskrediet of werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) die in deze vitale sectoren willen werken, kunnen 75% van hun uitkering behouden terwijl ze een loon ontvangen van de werkgever in de vitale sector.

Neutralisatie van de werkuren van studenten in het tweede kwartaal van 2020.

Bij tewerkstelling van een student kunt u onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van de betaling van gewone socialezekerheidsbijdragen. In dat geval is enkel een solidariteitsbijdrage van 8,14% verschuldigd (5,43% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student).

Een van de voorwaarden om deze gunstregeling inzake RSZ te genieten, is dat de student niet meer dan 475 uur gespreid over het kalenderjaar mag presteren.

De werkuren van studenten in het tweede kwartaal van 2020 worden geneutraliseerd zodat ze niet meetellen voor de berekening van het quotum van 475 uur per jaar. Op die manier kunnen studenten de beroepsbevolking versterken in kritieke sectoren zoals de detailhandel of de voedingssector. Voorlopig geldt dit nog voor alle sectoren.

Mogelijkheid van korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur.

Tijdens het tweede kwartaal van 2020 mogen er opeenvolgende contracten van bepaalde duur worden afgesloten in de kritische sectoren. Elk contract moet wel voor minstens 7 dagen worden afgesloten. Verder hoeven hiertoe geen bijzondere stappen te worden ondernomen, behalve dan het sluiten van een klassieke arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.

Versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk.

Er zal een versoepeling worden toegepast van de regeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk. Op die manier wordt het tijdelijk ter beschikking stellen van vaste werknemers van andere bedrijven aan werkgevers in “kritische” sectoren vergemakkelijkt. In concreto betekent dit dat ondernemingen met een tekort aan werk voor (een deel van) hun personeel hun medewerkers mogen ‘uitlenen’ aan een andere werkgever. De werknemers in kwestie moeten wel al voor 10 april 2020 bij de ‘normale’ werkgever in dienst zijn. Hiertoe dient een overeenkomst te worden getekend tussen de werknemer en de beide werkgevers. De werknemer dient minstens dezelfde loonvoordelen te hebben als de personen die dezelfde functie bij de ‘nieuwe’ werkgever uitoefenen. Voorts dient er geen speciale procedure te worden gevolgd.

Toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt

Asielzoekers krijgen toegang tot de arbeidsmarkt op voorwaarde dat zij hun aanvraag hebben ingediend bij het CGVS (Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen). Zij zullen de mogelijkheid hebben om te werken voor de duur van de procedure, met inbegrip van de duur van een eventueel beroep tegen de beslissing die is ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het doel is het gebrek aan arbeidskrachten, met name aan seizoensarbeiders, te compenseren. Deze maatregel is aangekondigd, maar nog niet in een wettelijk kader gegoten. Voorlopig kan hier dus nog geen gebruik van worden gemaakt.

Het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen.

Tijdens de crisisperiode wordt de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen bevroren.

2. RSZ-Bijdragen.

A. Minnelijke afbetalingsplannen

Werkgevers die omwille van het corona-virus met betalingsproblemen kampen voor de rsz-bijdragen, kunnen een afbetalingsplan krijgen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Meer informatie hierover vind je terug op:
https://rsz.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/minnelijke-afbetalingsplannen

B. Automatisch uitstel van betaling voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn

Er is besloten over te gaan tot het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020 voor ondernemingen die volledig gesloten zijn. . De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 18 maart 2020, zullen dit uitstel automatisch verkrijgen. Deze maatregel geldt voor ondernemingen uit de volgende categorieën die verplicht gesloten zijn:

U kan zelf nagaan of u tot deze doelgroep behoort op https://www.uitstelrszbetalingen.be/covid

C. Uitstel van betaling na voorafgaande aangifte verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om te sluiten.

Ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten krijgen uitstel na een verklaring op eer.

Voor wat de notie “volledige sluiting” betreft, wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enzovoort.

U kan deze verklaring op eer zelf op de portaalsite van de RSZ doen indien u over de inloggegevens beschikt. U kan deze ook verkrijgen via de portaalsite van de RSZ na het doorlopen van een procedure

D. Uitstel van betaling na verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien

Ondernemingen die betrokken zijn bij het uitstel

De werkgevers, die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting, die niettemin hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020

Zij dienen een verklaring op eer in te dienen met behulp van een elektronisch formulier waarin ze verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot:

U kan deze verklaring op eer zelf op de portaalsite van de RSZ doen indien u over de inloggegevens beschikt. U kan deze ook verkrijgen via de portaalsite van de RSZ na het doorlopen van een procedure

E. Schorsing van de sanctie wegens niet betaling van de maandelijkse voorschotten

Normaal gezien is er een forfaitaire vergoeding (sanctie) verschuldigd aan de RSZ door de werkgever wanneer hij zijn maandelijkse voorschotten te laat betaalt. Omwille van de corona-crisis zal de RSZ deze sanctie niet toepassen voor de voorschotten met betrekking tot het 3 en het 4e kwartaal van 2020.

3. Federale fiscale maatregelen

Een volledig overzicht van de bijkomende steunmaatregelen vanuit de FOD Financiën, vindt u hier onder of via onderstaande link.
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

PERIODIEKE AANGIFTEN
Aangifte over... Termijn verlengd tot...
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
April 2020 5 juni 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

Bent u starter of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Ook dan kan u uitstel krijgen, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN
Opgave over... Termijn verlengd tot...
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
April 2020 5 juni 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

JAARLIJKSE KLANTENLISTING

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing (nieuw: verlenging voor april)

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Op 14 april werd ook beslist dit te verlengen voor de maand april.

Dit uitstel geldt voor:

BTW
Betaling over... Termijn verlengd tot...
Maandaangifte - februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte - maart 2020 20 juni 2020
Maandaangifte - april 2020 20 juli 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING
Betaling over... Termijn verlengd tot...
Maandaangifte - februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte - maart 2020 15 juni 2020
Maandaangifte - april 2020 15 juli 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk. Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

4. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten;

Voor alle federale overheidsopdrachten zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Covid-19.

5. Maatregelen vanuit de Vlaamse overheid

Algemeen: de steunmaatregelen die de gemeenschappen en gewesten nemen in het kader van de coronacrisis zullen belastingvrij zijn in de personen- en vennootschapsbelasting

Hinderpremie

Net als bij hinder door openbare werken, voorziet de Vlaamse Regering in een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen. Dit moet ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren.

Ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie.

De hinderpremie kan vanaf vrijdag 27 maart worden aangevraagd via volgende link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan

Indien je verplicht bent je onderneming volledig te sluiten, dan kan je als je aan de voorwaarden voldoet aanspraak maken op een premie van 4000 euro, ook al bied je nog take-away mogelijkheden aan of doe je leveringen aan huis. Deze maatregelen zijn afgekondigd tot en met 5 april. Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een premie van 4.000 euro, ook voor elke bijkomende exploitatiezetel met ministens 1 voltijdsequivalente (VTE) RSZ-ingeschreven tewerkstelling. En als je daarna je zaak nog moet gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.

Indien een onderneming met een volledige verplichte sluiting meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Voor meer info over de voorwaarden

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie

Via onderstaande link kan je je contactgegevens achterlaten, wanneer je wil weten wanneer en hoe de corona hinderpremie kan aangevraagd worden.
https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

Voor meer informatie over de maatregelen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

Voor meer informatie over de maatregelen vanuit het Waals Gewest

https://indemnitecovid.wallonie.be/#/main

Compensatiepremie voor ondernemers

Ondernemingen die een omzetverlies van 60% of meer ervaren in de periode van 14 maart tot 30 april hebben recht op een eenmalige forfaitaire premie van 3000 euro. Dit gebeurt via een verklaring op eer. Voor bestaande bedrijven wordt de omzet in deze periode vergeleken met de omzet in dezelfde periode van vorig jaar. Voor starters wordt dit vergeleken met de cijfers vooropgesteld in hun financieel plan. Ook zelfstandigen in bijberoep hebben, wanneer zij, door de hoogte van hun inkomen, sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep, recht op deze premie van 3000 euro. Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Waarborgverhoging van 1,5 miljard euro tot 3 miljard euro voor grotere bedrijven.

Voor grote bedrijven gaat de overheid meer waarborg staan als die bedrijven moeite hebben om hun leningen af te betalen: de waarborgcapaciteit van Gigarant (waarborgen boven 1,5 miljoen) wordt nu uitgebreid van 1,5 miljard naar 3 miljard euro. Grote bedrijven zullen zo een speciale Covid-19-waarborg kunnen krijgen. De Vlaamse regering wil het risico daarvoor verdelen met de banken, en uit het vaarwater van de federale steunmaatregelen blijven.

Achtergestelde leningen

Voor start-ups en scale-ups komen er achtergestelde leningen van 3 jaar met een verlaagde rentevoet. Hiervoor wordt door de Vlaamse overheid 250 miljoen euro voorzien.

Noodfonds

Er komt een noodfonds van 200 miljoen euro specifiek voor gesubsidieerde sectoren zoals cultuur, sport, media en de jeugdsector.

Crisiswaarborg

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor wordt € 100 miljoen vrijgemaakt. Hierdoor kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z

Meer informatie vind je via onderstaande link: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Vlaamse belastingsmaatregelen

Een volledig overzicht van alle maatregelen vindt u hier: https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

Aanmoedigingspremie voor werknemers

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Hiervoor dien je contact op te nemen met je dossierbehandelaar.

Steunmaatregelen toerisme

Er zal een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen. Voor meer informatie: https://www.toerismevlaanderen.be/nieuws/coronavirus-concrete-steunmaatregelen-voor-toeristische-sector

6. Steunmaatregelen land- en tuinbouwsector

De seizoensarbeiders die reeds op het grondgebied zijn mogen langer in het systeem van de plukkaart blijven om zo het tekort ( omdat anderen niet kunnen komen ) op te vangen.

Zolang de crisis duurt, kan er een tweede plukkaart afgeleverd worden aan dezelfde persoon. De bestaande contingenten worden in die zin aangepast.

Concreet komt dit erop neer dat:

Een volledig overzicht van de maatregelen, specifiek voor de land- en tuinbouwsector vindt u hier https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/maatregelen-land-en-tuinbouw-door-coronacrisis

De federale regering heeft op 11 april beslist dat tijdelijk werklozen op een flexibele manier en zonder inkomensverlies te leiden tijdelijk kunnen werken in de tuin- en bosbouwsector. De werknemer krijgt voor een volledige werkdag het normale loon voor de uitgeoefende functie en 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Boekhouder of accountant? Ontdek onze aanpak hier

Nieuws

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Uw e-mail werd verstuurd

We hebben een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op via info@sodiwe.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd en contacteren u zo snel mogelijk.

Uw vraag werd verstuurd

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en contacteren u zo snel mogelijk.

Inschrijving geregistreerd

Wij hebben uw inschrijving voor onze nieuwsbrief genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Bericht verstuurd