Sodiwe
Hoofdkantoor: 015 65 10 10
Mijn sodiweAanmelden

HULPMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN Terug

(laatste aanpassing 01/09/2020 – 10u45)

Zowel vanuit het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) als vanuit de FOD Financiën worden volgende hulpmaatregelen voor zelfstandigen genomen.
Ook de Vlaamse maatregelen worden hieronder toegelicht.

 1. Tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht (verlenging tot 31 december 2020)
 2. Uitstel van betaling van voorlopige sociale bijdragen met een jaar
 3. Vermindering van voorlopige sociale bijdragen
 4. Vrijstelling van sociale bijdragen
 5. Kwijtschelding verhogingen
 6. Geen aanmaningen en dwangbevelen voor niet betaalde sociale bijdragen
 7. Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen
 8. Uitstel van betaling vennootschapsbijdrage 2020
 9. Betaling van bedrijfsvoorheffing - automatisch twee maanden uitstel
 10. Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften
 11. Uitstel voor de betaling van de BTW
 12. Uitstel van betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
 13. Uitstel voor het indienen van de aangiften in de Venb, RPB en NBI-Ven
 14. Vlaamse maatregelen

1. Tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht

Voor wie?

De zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart tot en met juni. Dit werd nu ook verlengd voor de maanden juli en augustus voor alle sectoren. Specifiek voor de zwaarst getroffen sectoren, zoals de horeca, wordt dit zelfs verlengd tot en met 31 december 2020. Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Dit wil zeggen dat ook de handelszaken die op bepaalde uren verplicht moeten sluiten of die verplicht op afspraak moeten werken (kapperszaken) de volledige financiële uitkering kunnen genieten, maar ook bijvoorbeeld het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

De tijdelijke maatregel zou tot augustus gelden, maar wordt nu verlengd tot 31 december voor zelfstandigen die nog steeds gedeeltelijk of volledig verplicht gesloten zijn. Het gaat hier over volgende activiteiten:

De verlenging tot eind december geldt ook voor sectoren die niet onderworpen zijn aan een verplichte sluiting, maar gedwongen zijn om hun activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken omdat ze afhankelijk zijn van een activiteit die vermeld is in het vorige punt.

De andere zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart, april, mei en juni 2020, voor zover ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. De onderbreking moet volledig zijn. Het gaat hier om de zelfstandige die niet onmiddellijk zelf het voorwerp is van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, maar wel (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende minimum 7 dagen. Dit zijn bijvoorbeeld de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken wegens het niet komen opdagen van werknemers die in quarantaine geplaatst werden, wegens onderbroken leveringen, of wegens een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt. Alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen hebben recht op de uitkering voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand.

Dit luik wordt niet meer verlengd na 31 augustus 2020.

Hoeveel bedraagt de maandelijkse uitkering?

De maandelijkse uitkering bedraagt 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast. Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van de ziekenfonds vereist en volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet minstens een persoon ten laste heeft bij zijn ziekenfonds.

Belangrijk: om recht te hebben op het overbruggingsrecht, dient de bedrijfsleidersbezoldiging niet verminderd of stopgezet te worden.

Bijkomende voorwaarden

In geval van verlenging van de maatregel van gedwongen sluiting of in geval van een volledige lock-down is het mogelijk dat deze tijdelijke steunmaatregelen verlengd worden.

Overbruggingsrecht aanvragen

Om een overbruggingsuitkering naar aanleiding van het coronavirus aan te vragen, stuur je het aanvraagformulier ingevuld op naar je sociale verzekeringsfonds. Je hoeft het formulier niet elektronisch te handtekenen.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep (nieuw)

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt nu ook mogelijk gemaakt voor zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks belastbaar inkomen tussen de € 6.996,89 en € 13.993,77 op voorwaarde dat zij minstens 7 dagen sluiten. Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeeltelijke uitkering aanvragen. De uitkering bedraagt maximaal € 645,85 per maand zonder gezinslast of € 807,05 per maand met gezinslast. Het ontwerp van Koninklijk Besluit dient nog te worden goedgekeurd, maar zelfstandigen kunnen reeds een aanvraag doen bij hun Sociaal Verzekeringsfonds.

1b overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart: de relancepremie.

Nieuw sinds 6 juni is het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart, ook wel de Relancepremie genoemd. Zelfstandigen die tijdens de lockdown minstens één maand verplicht hun deuren dienden te sluiten, zoals de horeca en de evenementensector, en die na de heropstart hun omzet of bestellingen met minstens 10% zien dalen ten opzichte van hun omzet voor de crisis hebben recht op deze uitkering. Cumul met het overbruggingsrecht of met ouderschapsverlof is niet mogelijk.

De uitkering is hetzelfde als het overbruggingsrecht: 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast. Deze premie kan aangevraagd worden voor de maanden juni, juli en augustus. Nieuw: De tijdelijke maatregel wordt verlengd tot en met 31 oktober. Deze premie geldt voor zelfstandigen die tot minstens 3 mei verplicht gesloten waren.

Voorwaarden:

Dit kan je aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.

2. Uitstel van betaling van voorlopige sociale bijdragen met een jaar.

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociale verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel werd verlengd en geldt niet langer enkel voor de eerste 2 kwartalen van 2020, maar voor alle kwartalen van 2020 én voor alle regularisatiebijdragen van 2018 die een uiterste betalingsdatum hebben in 2020.

Neem contact op met je sociale verzekeringsfonds.

3. Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Neem contact op met je sociale verzekeringsfonds.

4. Vrijstelling van sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van betaling van de voorlopige bijdragen van alle kwartalen van 2020 én voor alle regularisatiebijdragen van 2018 die een uiterste betalingsdatum hebben in 2020 aanvragen.

Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat je kunt opvragen bij je sociale verzekeringsfonds.

Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

Neem in alle gevallen contact op met je sociale verzekeringsfonds.

5. Kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig voor 31 maart 2020 betalen, zullen omwille van de laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 moeten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.

Neem contact op met je sociale verzekeringsfonds.

6. Geen aanmaningen en dwangbevelen voor niet betaalde sociale bijdragen

De sociale verzekeringsfondsen zullen voorlopig geen aanmaningen meer versturen voor nog niet betaalde sociale bijdragen. Ook de aangekondigde dwangbevelen voor nog niet betaalde sociale bijdragen zullen tot nader order niet uitgevoerd worden.

Neem contact op met je sociale verzekeringsfonds.

7. Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Het ouderschapsverlof voor zelfstandigen die geconfronteerd worden met de problemen van kinderopvang ten gevolge van de het coronavirus is door de ministerraad van 16 mei bevestigd voor de maanden mei en juni. Dit werd verlengd, naar analogie met het ouderschapsverlof voor werknemers, tot 31 augustus 2020.

Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende partners en helpers in hoofdberoep, zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimum bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep betalen, net als de student-zelfstandigen en de actief-gepensioneerden die nog actief zijn of heropgestart zijn (volledig of gedeeltelijk) en die de bijkomende zorg hebben voor kinderen onder 12 jaar of voor een kind met een beperking ouder dan 12 jaar, kunnen gebruik maken van dit ouderschapsverlof.

Raadpleeg je sociaal verzekeringsfonds om dit aan te vragen.

De maandelijkse uitkering bedraagt 532,24 euro of voor een 1-oudergezin 875 euro. Deze uitkering kan niet gecumuleerd worden met de uitkering overbruggingsrecht of een andere uitkering vanuit het zelfstandigenstatuut (wel uit het loontrekkende statuut). Dus de maanden waarin er nog een uitkering overbruggingsrecht wordt uitgekeerd, geven geen recht op ouderschapsverlof.

Het ouderschapsverlof kan door 2 zelfstandige ouders voor hetzelfde kind aangevraagd worden.

Meer details over het corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen maakt de overheid later bekend. Hoeveel je je activiteit precies moet verminderen om aanspraak te maken op deze maatregel is bijvoorbeeld nog niet beslist.

8. uitstel van betaling vennootschapsbijdrage 2020

Elk jaar moeten de vennootschappen een vennootschapsbijdrage betalen. Dit is een forfaitaire bijdrage bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. Gelet op de impact van de COVID-19-pandemie op de activiteit en de inkomsten van de bedrijven, wordt de uiterste datum voor betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage verschoven van 30 juni 2020 naar 31 oktober 2020.

9. Betaling van bedrijfsvoorheffing - automatisch twee maanden uitstel - verlenging voor de maand april (nieuw)

Vanuit de FOD Financiën is de meest relevante maatregel die genomen werd in het kader van de Corona-crisis de volgende.

Betaling van bedrijfsvoorheffing - automatisch twee maanden uitstel

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor bedrijfsvoorheffing op uw bezoldiging als bedrijfsleider zonder boetes of interesten te moeten betalen.

BEDRIJFSVOORHEFFING
Betaling over... Termijn verlengd tot...
Maandaangifte - februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte - maart 2020 15 juni 2020
Maandaangifte - april 2020 15 juli 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020

10. Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

PERIODIEKE AANGIFTEN
Aangifte over... Termijn verlengd tot...
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
April 2020 5 juni 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

Bent u starter of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Ook dan kan u uitstel krijgen, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN
Opgave over... Termijn verlengd tot...
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
April 2020 5 juni 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

JAARLIJKSE KLANTENLISTING

11. Uitstel voor de betaling van btw

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder boetes of interesten te moeten betalen. Op 14 april werd beslist dit uitstel te verlengen voor de maandaangifte van april.

Dit uitstel geldt voor:

BTW
Betaling over... Termijn verlengd tot...
Maandaangifte - februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte - maart 2020 20 juni 2020
Maandaangifte - april 2020 20 juli 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020

12. Uitstel van betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk. Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

13. Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven

U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

14. Maatregelen vanuit de Vlaamse overheid

Algemeen: de steunmaatregelen die de gemeenschappen en gewesten nemen in het kader van de coronacrisis zullen belastingvrij zijn in de personen- en vennootschapsbelasting

Hinderpremie

Net als bij hinder door openbare werken, voorziet de Vlaamse Regering in een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen. Dit moet ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren.

Ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie.

De hinderpremie kan vanaf vrijdag 27 maart worden aangevraagd via volgende link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan

Indien je verplicht bent je onderneming volledig te sluiten, dan kan je als je aan de voorwaarden voldoet aanspraak maken op een premie van 4000 euro, ook al bied je nog take-away mogelijkheden aan of doe je leveringen aan huis. Deze maatregelen zijn afgekondigd tot en met 5 april. Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een premie van 4.000 euro, ook voor elke bijkomende exploitatiezetel met ministens 1 voltijdsequivalente (VTE) RSZ-ingeschreven tewerkstelling. En als je daarna je zaak nog moet gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.

Op 8 juni is door de Vlaamse Regering het volgende beslist: de toekenning van de hinderpremie van 160 euro per dag voor bedrijven die verplicht moesten sluiten, wordt verlengd. Dit is specifiek voor wellnesscentra, sauna’s, bioscopen, casino’s, marktkramers die nog niet konden opstarten omwille van de afstandsrestricties…

Indien een onderneming met een volledige verplichte sluiting meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Voor meer info over de voorwaarden

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie

Via onderstaande link kan je je contactgegevens achterlaten, wanneer je wil weten wanneer en hoe de corona hinderpremie kan aangevraagd worden.
https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

Voor meer informatie over de maatregelen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

Voor meer informatie over de maatregelen vanuit het Waals Gewest

https://indemnitecovid.wallonie.be/#/main

Compensatiepremie voor ondernemers

Ondernemingen die een omzetverlies van 60% of meer ervaren in de periode van 14 maart tot 30 april hebben recht op een eenmalige forfaitaire premie van 3000 euro. Dit gebeurt via een verklaring op eer. Voor bestaande bedrijven wordt de omzet in deze periode vergeleken met de omzet in dezelfde periode van vorig jaar. Voor starters wordt dit vergeleken met de cijfers vooropgesteld in hun financieel plan. Ook zelfstandigen in bijberoep hebben, wanneer zij, door de hoogte van hun inkomen, sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep, recht op deze premie van 3000 euro. Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Op 8 juni is vanuit de Vlaamse Regering beslist dat er een nieuwe compensatiepremie van 2000 euro wordt voorzien voor ondernemingen en winkels die openen met een zwaar omzetverlies. De betrokken ondernemingen dienen hiervoor een omzetverlies van 60%, één maand na de heropening, in vergelijking met vorig jaar aan te tonen.

Waarborgverhoging van 1,5 miljard euro tot 3 miljard euro voor grotere bedrijven.

Voor grote bedrijven gaat de overheid meer waarborg staan als die bedrijven moeite hebben om hun leningen af te betalen: de waarborgcapaciteit van Gigarant (waarborgen boven 1,5 miljoen) wordt uitgebreid van 1,5 miljard naar 3 miljard euro. Grote bedrijven zullen zo een speciale Covid-19-waarborg kunnen krijgen. De Vlaamse regering wil het risico daarvoor verdelen met de banken, en uit het vaarwater van de federale steunmaatregelen blijven.

Achtergestelde leningen

Voor start-ups en scale-ups komen er achtergestelde leningen van 3 jaar met een verlaagde rentevoet. Hiervoor wordt door de Vlaamse overheid 250 miljoen euro voorzien.

Noodfonds

Er komt een noodfonds van 200 miljoen euro specifiek voor gesubsidieerde sectoren zoals cultuur, sport, media en de jeugdsector.

Crisiswaarborg

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor wordt € 100 miljoen vrijgemaakt. Hierdoor kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z

Meer informatie vind je via onderstaande link: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Vlaamse belastingsmaatregelen

Een volledig overzicht van alle maatregelen vindt u hier: https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

Boekhouder of accountant? Ontdek onze aanpak hier

Nieuws

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Uw e-mail werd verstuurd

We hebben een e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Ontvangt u deze mail niet, neem dan contact met ons op via info@sodiwe.be.

Uw aanvraag werd geregistreerd

Wij hebben uw opleidingsaanvraag genoteerd en contacteren u zo snel mogelijk.

Uw vraag werd verstuurd

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en contacteren u zo snel mogelijk.

Inschrijving geregistreerd

Wij hebben uw inschrijving voor onze nieuwsbrief genoteerd. U ontvangt dadelijk een e-mail met de nodige gegevens.

Bericht verstuurd